НЪДЖ

"Нъдж" е концепция, която възниква от сбора на поведенческите науки психология, политически теории и икономика (най–вече в частта за потребителското поведение). В рамките на тази концепция се предлагат различен тип влияния върху изборa на хората, за да се постигне доброволно поведение или избор на алтернатива от отделни лица или групи. Концепцията твърди и доказва, че е по-ефективна от директните инструкции, убеждаване или полагане на правила, когато се отнася за влияние върху поведенческия аспект, особено в краткосрочен и средносрочен план.

С други думи "нъдж" е вид ПОВЕДЕНЧЕСКО ПОБУТВАНЕ (поведенческа интервенция), с което се цели да се повлияе на оценките, изборите и поведенията на хората по предвидим начин, като за това се използват съществуващи мисловни модели (евристики). Те не са част от рационалната система за вземане на решения, базирана на анализ, причинно-следственост и т.н. Ефектът на нъдж е възможен, заради когнитивните (мисловни) "дефекти" и силата на поведенческите навици, които често представляват преграда пред хората да се държат рационално или да променят поведенията си в градивна посока. Нъдж въздейства, като се възползва от тези "дефекти", бариери и навици, използвайки ги, за да побутне хората към очакваното поведение.

Най-голямата заблуда е, че е възможно да се вземат решения, "неповлияни" от средата.
Ричърд Тайлър

Нъдж се прилага в следните сфери:

  • При въвеждане на правила и политики, свързани с oпазването на околната среда (намаляване на битовото замърсяване, разхода на невъзобновяеми ресурси, рециклиране и т.н.).
  • При различни проекти, свързани с безопасност и намаляване на рискови поведения (в това число пътна безопасност, работна безопасност и т.н.).
  • При събирането на данъци, такси, просрочени задължения (за да се повиши събираемостта на данъци и държавни такси или да се подобри събирането на междуфирмени задължения).
  • В медицината и грижата за пациента (за да се повиши спазването на "предписани" поведения при хронични заболявания или при инициативи с донорство на органи).
  • При различни инициативи, които целят практикуване на здравословен начин на живот, което включва физическа активност или здравословно хранене (в учебни заведения или компании, които имат такива вътрешни политики към служителите си).
  • В образованието: за да се увеличи посещаемостта на учебните занятия.
  • В сферата на потребителското поведение: за да се повлияе на избора на една алтернатива пред друга.
Success

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или запитване за проект