ЦЕНТРОВЕ ЗА ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ

Оценката на потенциала и степента, в която служителите отговарят на очакваните от тях ролеви поведения и умения, описани в компетентностния модел, е ключов фактор за успеха на всяка една компания. Затова центровете за оценка/развитие са толкова важен инструмент за диагностиката на моментното състояние, но и за изграждане на стратегия за бъдещото развитието на служителите.

Методологията на центровете за оценка/развитие цели да се проявят поведенията на участниците в предварително зададен контекст и да бъдат наблюдавани и системно описвани от оценяващите. Това става, като всички участници се наблюдават в идентични ситуации, при равни условия, и поведенията им се анализират през еднаква перспектива, което подсигурява висока обективност на оценката, направена за способности или потенциал.

Ние знаем какво сме, но не знаем какво можем да бъдем.
William Shakespeare

При центъра за оценка най-често се цели събирането на информация за определени компетенции, а понякога и придружаващите ги личностни нагласи. Чрез провеждането на серия от активности, групови и индивидуални задачи се оценява в каква степен участникът е усвоил и е склонен да проявява поведенията/уменията, изискуеми от него и залегнали в съответния компетентностен модел (или длъжностна характеристика).

При центровете за развитие се прилага подобна методология, но разликата е в това, че се използват бизнес симулации и активности, които насочват фокуса към умения или потенциал за развиване на такива, свързани с бъдещи зони за развитие на участниците и възможности за тяхното кариерно/експертно развитие в рамките на организацията.

Success

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или запитване за проект