ИНСТРУМЕНТИ

ОЦЕНКА НА ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ

Този тест е създаден от екип специалисти под ръководството на Dr. Sethu M. Puravangara, Academy of ARD at Abu Dhabi. С него се измерват трите основни групи от качества (дименсии), характеризиращи понятието Емоционална интелигентност. Трите дименсии включват в себе си 21 характеристики, които излизат като съставки на цялостния профил, описващ ЕИ на човека. От своя страна, те са обединени в 7 фактора на база на сходството в проявата им на поведенческо ниво. Тестът, както и докладът, са разработени на български и английски език.

Трите дименсии са наречени:

 • Управление на себе си
 • Управление на взаимодействието с околните
 • Умение за структуриране и управление живота и кариерата

360° ОБРАТНА ВРЪЗКА – 360 FEEDBACK BY HR SUPPORT

360 feedback by HR Support е инструмент за 360° обратна връзка, обхващаща девет основни компетенции, изведени и доказани от многобройни изследвания и публикации като сърцевината на успешния лидер.
Структурата на 360 feedback by HR Support включва 3 категории (Колаборация в екипа, Личност и лидерска роля и Организация), всяка от които съдържа 3 компетенции. Всяка от компетенциите е дефинирана от 25 фактора, определящи лидерското представяне, което гарантира прецизност и конкретика на резултатите.

Характеристики на 360 feedback by HR Support:

 • Прецизен инструмент за обратна връзка при оценка на лидерско представяне
 • Онлайн базиран
 • Включва 9 компетенции, 25 фактора и отворени въпроси
 • Детайлен и изчерпателен доклад

ИЗМЕРВАНЕ НА ВАШИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ

Организационният климат е многокомпонентно понятие, в голяма степен влияещо върху ефективността на всяка организация. Климатът, често е бъркан с организационната култура, но разликата между двата организационни феномена се състои в това, че докато културата изследва предимно субективни вярвания, символи и норми, определящи поведенията на служителите, то климатът се обуславя от обективни елементи на работната среда, а емоционалните реакции, свързани с него, почиват на обективни фактори. Именно тук се корени разликата, а именно – докато организационната култура е изключително ригидна, климатът може да бъде променян бързо и драстично с конкретни управленски действия.

Изследването на организационен климат - което ние предлагаме - представлява лесен за попълване въпросник, базиран върху може би най–наложилата се концепция в тази сфера. Това е моделът на Лоурънс Джеймс и Алън Джоунс.

Методиката е адаптирана към условията на труд в България. Въпросникът се отличава с висока валидност на скалите и вътрешно конструктна надеждност. След апробацията си въпросникът успешно е преминал процес на двойна рецензентска оценка, а извадка от него е публикувана в сп. „Психологически изследвания“ vol 24, 2021.

Скалите, които се измерват са следните:

 • Организационна визия и работни взаимоотношения
 • Организационна структура
 • Лидерски процес (модели на управление)
 • Физическа среда
 • Организационни ценности и норми
Success

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или запитване за проект